سلام من در متلب برنامه ای نوشتم که خروجی نهایی آن، یک ماتریس 100 در 70 می باشد. می خواهم دستوری به آن اضافه کنم که اگر سطر تکراری در ماتریس هست آن را حذف کند. برای این کار چه دستوری باید بنویسم؟