می خواهیم برنامه ای به زبان C#.net و پایگاه داده Access بنویسیم که در آن اطلاعات افراد را به شکل الکترونیک ذخیره و استفاده نمائیم. موارد زیر را در نظر بگیرید connection String: ”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\\DB.mdb" 1- کد ثبت اطلاعات فرد جدید (شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، نام پدر، محل تولد) را بنویسید. 2- کد ثبت کاربر جدید (نام و نام خانوادگی، نام کاربری، رمز عبور، ایمیل) را بنویسید(SignUp). 3- کد ورود به سیستم (Signin) را بنویسید. لطفا کلیه فرم های لازم را طراحی کنید (بصورت گرافیکی رسم کنید) و فیلدهای لازم روی هر فرم را نیز مشخص نمایید. همچنین جدول ها و فیلدهایی که در پایگاه داده نیاز دارید، بیان کنید. (بطور کامل) لطفا کمک کنید دوتان.واقعا گیرم تو این برنامه و سوالات