موضوعات پایان نامه و مقاله در زمینه شبکه بین خودرویی VANET برای شما دوستان عزیز فراهم شده است که امیدواریم مفید و مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد موضوع پایان نامه و مقاله شبکه بین خودرویی ونت (VANET):

  1. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل AOMDV مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گربه دودویی
  2. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل AODV و الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ازدحام ذرات بهینه
  3. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل DIR مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی نهنگ
  4. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل PGB مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات بهینه
  5. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل DSR مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری
  6. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل AOMDV و الگوریتم ازدحام ذرات بهینه
  7. مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های خودرویی مقاوم در برابر تاخیر با پروتکل TORA و الگوریتم ژنتیک