موضوعاتی در رابطه با نوار قلب یا الکتروکاردیوگراف (Electrocardiography - ECG) و نوار مغز یا انسفالوگرام (Electroencephalography - EEG) آماده کردیم که هر کدام می تواند موضوع مناسبی برای پایان نامه یا نگارش مقاله جدید در زمینه پردازش سيگنال های حیاتی باشد. در ادامه با ما همراه باشید.
موضوع پایان نامه و مقاله برای سیگنال ECG و EEG:

  1. تشخیص آپنه خواب از سیگنال EEG مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با ترکیب الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات بهینه
  2. طبقه بندی سیگنال های ECG بر پایه شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ازدحام ذرات بهینه
  3. تشخیص آپنه خواب از سیگنال EEG مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه
  4. تشخیص آپنه خواب از سیگنال ECG مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه
  5. تشخیص آپنه خواب از سیگنال ECG مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم ژنتیک
  6. تشخیص آپنه خواب از سیگنال EEG مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم ژنتیک