سلام این امکان وجود دارد دوستانی که این توانایی را در شبیه سازی مدل مخفی مارکوف در متلب دارند به بنده کمک نمایند این مدل در جهت شناسایی و دسته بندی سیگنال صوت به سه کلاس سکوت و گفتار تک گوینده و گفتار همپوشانی است.