qos wsn - کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم (QOS in WSN)
شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، به علت سرویس های متفاوتی که ارائه می دهند با دیگر شبکه های معمولی متفاوتند. البته مانند دیگر شبکه ها، در شبکه های حسگر بی سیم نیز معیارهای کیفیت سرویس وابسته به نوع کاربرد می باشند. در زیر بعضی از این معیارها آورده شده است.
احتمال تشخیص ، گزارش یک واقعه: احتمال آن که واقعه ای، که اتفاق افتاده، تشخیص داده نشود و یا به صورت دقیق تر به کاربری که به آن واقعه علاقه مند است، گزارش نشود. به عنوان مثال گزارش ندادن رخ دادن آتش به مرکز نجات می تواند بسیار دردسر ساز باشد.
خطای دسته بندی یک واقعه: هر واقعه علاوه بر تشخیص باید به درستی دسته بندی نیز بشود. خطای این دسته بندی باید کم باشد.
تاخیر تشخیص واقعه: این معیار تاخیر بین تشخیص یک واقعه و گزارش دادن آن را بیان می کند.
گزارش از یاد رفته: در کاربرد هایی که نیاز به گزارش دوره ای دارند، احتمال ارسال نشدن یک گزارش باید اندک باشد.
دقت تخمین: این معیار در کاربردهای تخمین یک تابع (مانند تخمین زدن دما به عنوان تابعی از مکان) به کار می رود و نشان دهنده ی مقدار میانگین ، حداکثر خطای مطلق یا نسبی با توجه به تابع اصلی است. همچنین این معیار در کاربرد های تشخیص لبه نیز می تواند استفاده شود.
دقت ردگیری: کاربردهای ردگیری نباید شیئ مورد ردیابی را گم کنند و مکان های اعلام شده باید به مکان واقعی نزدیک بوده و خطای آن کم باشد (Karl 2005).
پروژه های مرتبط با کیفیت سرویس در شبکه حسگر بی سیم:
کاهش تاخیر انتها به انتها در شبکه حسگر بی سیم با تضمین کیفیت سرویس:
کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم: