شبکه نظیر به نظیر ترکیبی (مش و درخت) رو می توان در شبکه های بین خودرویی انجام داد لطفا هر کسی در این باره اطلاعاتی داره در اختیارم قرار بدن خیلی عجله دارم ممنون.