سلام کد معمای هشت پازل رو میخوام که با درخت عمیق کننده محدود حل شود به زبان سی پلاس پلاس کاربر حالت اولیه را دریافت نموده و حرکت در فضای حالت را در هر مرحله از جستجو و به شکل مناسب نشان دهد همچنین پس ازحل مساله جواب نهایی را نیز نمایش دهد.