برنامه ای که با دریافت 3 جمله اول یک تصاعد نوع تصاعد (هندسی یا حسابی)، قدر نسبت، جمله اول و جمله اول آن تصاعد را مشخص میکند.
لینک دانلود برنامه:
در صورت بروز مشکل یا درخواست سورس برنامه به ایدی تلگرام زیر پیام بدهید ایدی تلگرام: user045@
با تشکر از آقای سیفی زاده و رستمی که ما را در تهیه این برنامه یاری کردند : )