1- یکی از هسته های متداول برای تخمین ناپارامتری چگالی هسته RBF است. در مورد این هسته تحقیق کنید.
2- توزيع احتمالهاي زير را براي يك مساله دو كلاسه در نظر بگيريد.
M1=[2 0], M2=[-1 0], Σ1=[1 0.5;0.5 1], Σ2=[1 0.5;0.5 1.5]
صد نمونه آموزشي تصادفي با استفاده از توزيعهاي احتمال فوق توليد كنيد (براي هر كلاس 50 نمونه)
با كمك توزيعهاي فوق 20 نمونه آزمايشي براي هر كلاس توليد كنيد. با استفاده از هسته RBF با شعاع 1، نمونه های آزمایشی را دسته بندی نمایید. دقت دسته بندي را محاسبه نماييد. متوسط زمان لازم براي دسته بندي هر نمونه را محاسبه كنيد. همین کار را برای هسته RBF با شعاع 2 نیز انجام داده و نتایج را مقایسه نمایید.
3- پیچیدگی محاسباتی روش مبتنی بر کرنل نیز مانند روش کا نزدیکترین همسایه بالاست. یک پیشنهاد برای کاهش پیچیدگی روش فوق ارائه نمایید و پیشنهاد خود را بر روی مساله بند 2 برای کاهش زمان دسته بندی به یک چهارم بررسی نمایید.
دوستان لطفا برای حل این مساله کمک کنید . ممنون