دستوراتی بنویسید در متلب یک ماتریس با اعداد رندوم صحیح بین 5تا 10و به ابعاد 5*5تولید کند پس جای ستون های 4و5را با ستون های 1و2 یک پهلو عوض کند