سلام دوستان می خواستم ببینم در شبکه های حسگر بعد از ارسال بسته از گره های حسگر به سرخوشه آیا سرخوشه پیغام تایید دریافت، در پاسخ به گره ارسال می کنه یا نه؟ تشکر