پست فوق مربوط هست به نمونه سولاتی در خصوص درس بتن 1و بتن 2 که امیدوارم مفید واقع گردد.