با سلام
دوستان یه کمک میخواستم در مورد اینکه از یه وب سرویس ارسال پیامک که لیست پیامهایی که به شماره اختصاصی فرستاده شدن رو توی گرید ویووو بتونم نمایش بدم و در نهایت تاریخی که در Result داده رو تبدیل کنه به تاریخ دریافت پیاماینم راهنمای سایته

برای استفاده از تمامی سرویس ها ، شما می بایست در فیلد Authorization ، متعلق به هدر درخواست ) RequestHeader )رشته ای را که به فرم زیر محاسبه می گردد قرار دهید .- نام کاربری و رمز خود را به شکل زیر درون یک متغییر بریزید .
string Auth = username + ":" + password
- خروجی را توسط الگوریتم Base64 کد گذاری کنید .
string encodedAuth = encode with Base46
- در این مرحله ، به ابتدای خروجی مرحله قبل رشته ی " Basic " را به فرم زیر قرار دهید .
string authHeader = "Basic " + encodedAuth
- در نهایت رشته ی به دست آمده را در فیلد Authorization متعلق به هدر درخواست ) Request Header ) قرار دهید .
رشته مورد نظر می بایست در هدر تمامی در خواست ها ارسال گردد .


از این متد برای واکشی ، لیست پیام های در یافتی استفاده می شود . پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
PhoneNumber string شماره اختصاصی
StartDate long تاریخ شروع به صورت TimeStamp
EndDate long تاریخ شروع به صورت TimeStamp
Page Int شماره صفحهپارامتر های خروجی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Code Int کد پیام دریافتی
Message string متن پیام دریافتی
Result JSON Object در صورت عدم خطا پارامتر های زیر را فراهم میکند


Result
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Page Int شماره صفحه
TotalPage Int تعداد کل صفحات
ReceivedMsgs JSON Object در صورت عدم خطا پارامتر های زیر را فراهم میکندReceivedMsgs
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
MsgBody string متن پیام دریافتی
Mobile string موبایل ارسال کننده پیام
Date JSON Object تاریخ دریافت پیامک به صورت TimeStamp


نمونه پارامترهای ارسالی
{
"PhoneNumber": "98300085552000111",
"StartDate":1537701000 ,
"EndDate":1537701659 ,
"Page": 1
}
نمونه پارامترهای خروجی

{
"Code": 0,
"Message": " است شده انجام موفقیت با عملیات ",
"Result":[{"Page":1,"TotalPage":"20 ","ReceivedMsgs":[{"MsgBody":"متن پیام " , "Mobile ":"موبایل " , "Date":1537701658 }]}]