پست فوق مربوط هست به خلاصه ای از مطالب بحث روانگرایی در خاک که ویژه آزمون دکترا هست، این مطالب به صورت دست نوشته بوده و به تعدا 6 صفحه می باشد.