برنامه ای بنویسید که 5 عدد اعشاری را گرفته و در آرایه قرار داده و میانه آنها را بدست آورده و نمایش دهد؟