با سلام هستی شناسی به نام دانشگاه (university) ایجاد کنید که شامل سه کلاس دانشجو student و درس course و انتخاب واحد enroll باشد. کلیه شرایط حاکم بر هستی شناسی و کلاس ها و ویژگی های آنها را از دانشگاه تعیین کنید