سلام در تشخیص چهره ساختار تشخیص جنسیت چگونه است و بر روی چه گزینه هایی؟ایا شما کئ متلبی دارید که بتوان جنسیت را در چهره تشخیص دهد.