متغیر از نوع عدد صحیح دریافت کند و به ترتیب صعودی 4. تابعی بنویسید که 3 مقادیرشان را در خود آن ها ذخیره.

از تابع
استفاده شودswap

:مقادیر اولیه x=3,y=2,z=8,w=5
sort(x,y,z,w)
:مقادیر جدید x=2,y=3,z=5,w=8