عرض سلام خدمت دوستان.
در این قسمت با توجه به درخواست کاربران عزیز، فیلمی 17 دقیقه ای به زبان اصلی از مدلسازی و آنالیز پایداری شیروانی را قرار دادیم که امیدواریم مفیدواقع گردد.