تحلیل ماتریسی قاب دو بعدی با سقف شیبدار با نرم افزار متلب

 • جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • بازدید ۳۹۴ نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (15 امتیاز از 3 رای)
  Loading...

تصویر frame-matlab-2296 تحلیل ماتریسی قاب دو بعدی با سقف شیبدار با نرم افزار متلب

تحلیل قاب دو بعدی با سقف شیبدار به روش المان محدود

با بکارگیری روش اجزا محدود پروژه ای با موضوع تحلیل ماتریسی قاب دو بعدی با سقف شیبدار با نرم افزار متلب را که برگرفته از ابتدای فصل ۴ صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ کتاب به زبان انگلیسی با موضوع مقدمه ای بر اجزا محدود با بکارگیری نرم افزار متلب و آباکوس می باشد که این کتاب را می توانید از لینک مربوطه در متن پروژه یا از قسمت دانلود کتاب ها دریافت نمایید.

توضیح در مورد پروژه

 • در کدنویسی برای قاب ها از ترکیب کدنویسی برای تحلیل خرپا ها و تیر ها است که تفاوت عمده آنها در ابعاد ماتریس ها است.
 • برای اندازه گیری طول از میلی متر و نیرو از نیوتن استفاده شده است.
 • یک المان تیر-ستون دارای سه درجه آزادی به صورت افقی در امتداد محور X، عمودی در امتداد محور Y و چرخش حول محور Z که عمود بر محور XY است.
 • مطابق شکل ارائه شده گره های شماره یک و پنج کاملاً ثابت می باشند به ایتن دلیل پای ستون به صورت گیردار در نظر گرفته شده است. با این وجود در گره های شماره یک و پنج به دلیل ثابت بودن با عدد صفر نشان داده می شوند، گره های شماره ۲ ، ۳ و ۴ آزاد می باشند که درجه آزادی آنها با نماد u ، v و θ نمایش داده شده است و با عدد یک آزاد بودن گره ها در هر جهت شناسایی و  مشخص شده است.
 • تعداد کل درجه های آزاد فعال قاب موردنظر برابر ۹ عدد است.

مشخصات قاب دو بعدی شیبدار

 • سطح مقطع هر تک تک المان ها برابر ۵۲۱۰ میلی متر مربع در نظر گرفته شده است.
 • ممان اینرسی برای هر یک از المان ها برابر ۷^۱۰*۸٫۶۴ میلی متر به توان ۴ می باشد.
 • مدول الاستیسیته هر المان برابر ۲۰۰۰۰۰ مگاپاسکال در نظر گرفته شده است.
 • دهانه قاب ۱۲ متر است، ارتفاع قاب در قسمت وسط دهانه ۶ متر و در کناره ها برابر ۵ متر است که در اطلاعات ورودی نرم افزار این اعداد به میلی متر ارائه شده است.

فایل کدنویسی شده پروژه

فایل های کدنویسی شده برای این پروژه از ۹ قسمت مجزا تشکیل شده است که در نهایت باهم در ارتباط هستند، از میان آنها یک فایل با پسوند frame.m  به صورت اصلی بوده که برای خروجی گرفتن از پروژه آن را اجرا می نماییم در نهایت فایلی در نوت پد با پسوند txt مطابق کد نویسی زیر در کنار سایر فایل ها ایجاد می شود.

خروجی پروژه پس از اجرا

File:frame_problem1_results.txt

******* PRINTING MODEL DATA **************

————————————————

Number of nodes:   ۵

Number of elements:   ۴

Number of nodes per element:   ۲

Number of degrees of freedom per node:   ۳

Number of degrees of freedom per element:   ۶

————————————————

Node         X               Y

۱,           ۰۰۰۰٫۰۰           ۰۰۰۰٫۰۰

۲,          ۰۰۰۰٫۰۰          ۵۰۰۰٫۰۰

۳,         ۶۰۰۰٫۰۰           ۶۰۰۰٫۰۰

۴,         ۱۲۰۰۰٫۰۰          ۵۰۰۰٫۰۰

۵,         ۱۲۰۰۰٫۰۰          ۰۰۰۰٫۰

————————————————

Element   Node_1    Node_2

۱,               ۱,               ۲

۲,                ۲,               ۳

۳,               ۳,                ۴

۴,               ۴,                ۵

————————————————

Element           E              A                 I

۱,                ۲۰۰۰۰۰,          ۵۲۱۰           ۸٫۶۴e+007

۲,                 ۲۰۰۰۰۰,          ۵۲۱۰           ۸٫۶۴e+007

۳,                ۲۰۰۰۰۰,           ۵۲۱۰          ۸٫۶۴e+007

۴,                 ۲۰۰۰۰۰,          ۵۲۱۰           ۸٫۶۴e+007

————————————————

————-Nodal freedo————-

Node    disp_u       disp_u       Rotation

۱,            ۰,               ۰,                ۰

۲,            ۱,               ۲,                ۳

۳,            ۴,               ۵,                ۶

۴,            ۷,                ۸,                ۹

۵,            ۰,                ۰,                ۰

—————————————————–

—————–Applied joint Loads————

Node       load_X           load_Y           Moment

۱,          ۰۰۰۰٫۰۰,           ۰۰۰۰٫۰۰,               ۰۰۰۰٫۰۰

۲,          -۵۹۹۹٫۹۹,           ۳۵۹۹۹٫۹۳,            ۳۷۰۰۰۰۰۰٫۰۰

۳,          -۱۱۹۹۹٫۹۸,         ۰۰۰۰٫۰۰,             -۷۴۰۰۰۰۰۰٫۰۰

۴,         -۵۹۹۹٫۹۹,            -۳۵۹۹۹٫۹۳,           ۳۷۰۰۰۰۰۰٫۰۰

۵,           ۰۰۰۰٫۰۰,           ۰۰۰۰٫۰۰,               ۰۰۰۰٫۰۰

————————————————–

Total number of active degrees of freedom, n = 9

————————————————–

******* PRINTING ANALYSIS RESULTS ************

———————————————————————————————-

Global force vector F

-۵۹۹۹٫۹۹

۳۵۹۹۹٫۹

۳٫۷e+007

-۱۲۰۰۰

۰

-۷٫۴e+007

-۵۹۹۹٫۹۹

-۳۵۹۹۹٫۹

۳٫۷e+007

—————————————————–

Displacement solution vector: delta

-۲۵٫۰۳۱۵۹

۰٫۱۶۳۶۳

۰٫۰۰۷۱۲

-۲۵٫۰۴۱۱۹

۰٫۰۰۰۰۰

-۰٫۰۰۶۸۶

-۲۵٫۰۳۱۵۹

-۰٫۱۶۳۶۳

۰٫۰۰۷۱۲

Nodal displacements

Node            disp_x              disp_y                 rotation

۱,         ۰٫۰۰۰۰۰e+000,        ۰٫۰۰۰۰۰e+000,        ۰٫۰۰۰۰۰e+000

۲,         -۲٫۵۰۳۱۶e+001,        ۱٫۶۳۶۳۰e-001,        ۷٫۱۱۹۱۲e-003

۳,         -۲٫۵۰۴۱۲e+001,        ۷٫۹۸۵۱۵e-015,        -۶٫۸۵۵۰۸e-003

۴,         -۲٫۵۰۳۱۶e+001,         -۱٫۶۳۶۳۰e-001,        ۷٫۱۱۹۱۲e-003

۵,         ۰٫۰۰۰۰۰e+000,        ۰٫۰۰۰۰۰e+000,        ۰٫۰۰۰۰۰e+000

——————————————————

Members actions in local coordinates

elemen      fx1           fy1             M1                 fx2                   Fy2                 M2

۱,          -۳۴۱۰۰٫۶        -۱۱۹۹۹٫۹      -۵۴۶۰۳۶۲۶٫۵     ۳۴۱۰۰٫۶      ۱۱۹۹۹٫۹        -۵۳۹۶۲۴۹٫۹

۲,          ۶۲۳۰٫۶         -۳۵۶۰۹٫۴        ۵۳۹۶۲۴۹٫۹        -۶۲۳۰٫۶      -۳۷۳۸۳٫۶۴         -۰٫۰

۳,          -۶۲۳۰٫۶       ۳۷۳۸۳٫۶             ۰٫۰                ۶۲۳۰٫۶         ۳۵۶۰۹٫۴          ۵۳۹۶۲۴۹٫۹

۴,          ۳۴۱۰۰٫۶       -۱۱۹۹۹٫۹۷     -۵۳۹۶۲۴۹٫۹     -۳۴۱۰۰٫۶      ۱۱۹۹۹٫۹۷          -۵۴۶۰۳۶۲۶٫۵

——————————————————

Members actions in global coordinates

element        fx1          fy1            M1                fx2               Fy2               M2

۱,             ۱۱۹۹۹٫۹      -۳۴۱۰۰٫۵       -۵۴۶۰۳۶۲۶٫۵      -۱۱۹۹۹٫۹      ۳۴۱۰۰٫۵۵۲۹,      -۵۳۹۶۲۴۹٫۹

۲,             ۱۱۹۹۹٫۹      -۳۴۱۰۰٫۵        ۵۳۹۶۲۴۹٫۹              ۰٫۰           -۳۷۸۹۹٫۶            -۰٫۰

۳,                  ۰٫۰         ۳۷۸۹۹٫۳           ۰٫۰۰۰۰,            ۱۱۹۹۹٫        ۳۴۱۰۰٫۵۵۲۹,      ۵۳۹۶۲۴۹٫۹

۴,            -۱۱۹۹۹٫۹       -۳۴۱۰۰٫۵        -۵۳۹۶۲۴۹٫۹         ۱۱۹۹۹٫۹         ۳۴۱۰۰٫۶       -۵۴۶۰۳۶۲۶٫۵


انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab