تحلیل ماتریسی قاب دو بعدی دو طبقه مفصل دار با نرم افزار MATLAB

frame matlab 23224 1 تصویر

تحلیل قاب دو طبقه مفصل دار به روش المان محدود با MATLAB

در این پست پروژه تحلیل ماتریسی قاب دو بعدی دو طبقه مفصل دار با نرم افزار MATLAB را قرار دادیم که با استفاده از روش المان محدود قاب مورد نظر را تحلیل می نماید. از نظر مشخصات مصالح، المان ستون های قاب و تیر ها در هر دو طبقه با هم برابر هستند.

بارگذاری قاب به گونه ای است که بر روی تیر سقف اول دو نیروی متمرکز که هر کدام ۲۰ کیلونیوتن می باشند در فاصله ۳ متر از سمت تکیه گاه ها اعمال می شود و برای تیر سقف دوم بار گسترده ای به مقدار ۲۰ کیلونیوتن بر متر وارد می شود که در وسط دهانه این تیر یک مفصل داخلی تعبیه شده است.

شکل کدگذاری گره ها و المان ها

frame matlab 23224 2 تصویر

مفصلی داخلی ایجاد شده در گره شماره ۵ مشخص است.

شکل تحلیل شده المان های شماره ۴ و ۶ تیر طبقه دوم

 

frame matlab 23224 3 تصویر

 

مطالب پروژه مربوطه یا همان کد های برنامه از فصل ۴ صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ کتاب به زبان انگلیسی با موضوع مقدمه ای بر اجزامحدود با استفاده از برنامه متلب و برنامه آباکوس استخراج شده است، این کتاب را می توان از لینک های مربوطه دانلود نمود.

مشخصات مصالح المان های قاب

 • سطح مقطع المان ستون ها برابر ۰٫۱۶ متر مربع، ممان اینرسی برابر ۰٫۰۰۲۱۳ متر به توان چهار و مدول الاستیسیته برابر ۶^۱۰*۳۵ پاسکال مدنظر قرار گرفته است.
 • سطح مقطع المان تیر ها برابر ۰٫۱ متر مربع، ممان اینرسی برابر ۰٫۰۰۱۳ متر به توان چهار و مدول الاستیسیته برابر ۶^۱۰*۷۰ پاسکال مدنظر قرار گرفته است.
 • طول دهانه قاب برابر ۹ متر و ارتفاع ستون های هر طبقه برابر ۵ متر می باشد.

توضیحاتی در خصوص پروژه

در اندازه گیری طول ها از واحد متر و نیرو از واحد نیوتن استفاده گردیده است.

المان های تیر-ستون ۳ درجه آزادی به صورت افقی در امتداد محورX، عمودی در امتداد محور Y و دورانی حول محور Z که عمود بر محور XY است دارند.

مطابق شکل ارائه شده از قاب، گره های شماره ۱ و ۹ نشان دهنده محل تکیه گاه های قاب یعنی محل اتصال ستون به پی هستند، این تکیه گاه ها به صورت گیردار می باشند، در تعریف گره های گیردار به نرم افزار متلب از عدد صفر استفاده شده است، و نیز سایر گره ها که آزاد هستند با نماد u ، v ، θ با عدد ۱ تعریف شده اند.

توضیحاتی در خصوص کدهای پروژه

کد های پروژه در ۹ فایل جداگانه نوشته شده است که با هم در ارتباط هستند و نیز قابل تجمیع می باشند، فایل اصلی و اجرایی پروژه با پسوند frame.m است، برای خروجی گرفتن از پروژه فایل frame.m اجرا می شود سپس در داخل فایل نوت پد و در کنار همان فایل ها خروجی پروژه با پسوند txt ایجاد می شود.

خروجی پروژه پس از اجرا

*PRINTING MODEL DATA *

——————————————————

Number of nodes:                                    ۹

Number of elements:                                 ۹

Number of nodes per element:                    ۲

Number of degrees of freedom per node:      ۳

Number of degrees of freedom per element:  ۶

——————————————————

Element       Node_1        Node_2

     ۱,                   ۱,                 ۲

     ۲,                    ۲,                ۳

     ۳,                    ۲,                ۴

     ۴,                    ۳,                ۵

     ۵,                    ۴,                 ۶

     ۶,                    ۵,                 ۷

     ۷,                    ۶,                 ۸

     ۸,                    ۷,                 ۸

     ۹,                    ۸,                 ۹

——————————————————

Element         E              A                I

   ۱,           ۳٫۵e+007,       ۰٫۱۶         ۰٫۰۰۲۱۳۳۳

   ۲,            ۳٫۵e+007,      ۰٫۱۶         ۰٫۰۰۲۱۳۳۳

   ۳,            ۷e+007,         ۰٫۱          ۰٫۰۰۱۳۳۳۳

   ۴,            ۷e+007,          ۰٫۱          ۰٫۰۰۱۳۳۳۳

   ۵,            ۷e+007,          ۰٫۱          ۰٫۰۰۱۳۳۳۳

   ۶,            ۷e+007,          ۰٫۱          ۰٫۰۰۱۳۳۳۳

   ۷,            ۷e+007,          ۰٫۱          ۰٫۰۰۱۳۳۳۳

   ۸,            ۳٫۵e+007,       ۰٫۱۶         ۰٫۰۰۲۱۳۳۳

   ۹,            ۳٫۵e+007,        ۰٫۱۶        ۰٫۰۰۲۱۳۳۳

——————————————————

————-Nodal freedom—————————-

Node    disp_u     disp_u     Rotation

  ۱,           ۰,            ۰,             ۰

  ۲,           ۱,            ۲,             ۳

  ۳,           ۴,           ۵,              ۶

  ۴,           ۷,           ۸,              ۹

  ۵,           ۱۰,          ۱۱,            ۱۲

  ۶,           ۱۳,          ۱۴,            ۱۵

  ۷,           ۱۶,          ۱۷,            ۱۸

  ۸,           ۱۹,          ۲۰,            ۲۱

  ۹,            ۰,           ۰,               ۰

——————————————————

—————–Applied joint Loads——————-

Node      load_X         load_Y         Moment

    ۱,           ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰

    ۲,           ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰

    ۳,           ۰۰۰۰٫۰۰,        -۰۵۶٫۲۵,         -۰۵۰٫۶۳

    ۴,           ۰۰۰۰٫۰۰,        -۰۲۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰

    ۵,           ۰۰۰۰٫۰۰,        -۰۶۷٫۵۰,         ۰۰۰۰٫۰۰

    ۶,            ۰۰۰۰٫۰۰,        -۰۲۰٫۰۰,         ۰۰۰۰٫۰۰

    ۷,            ۰۰۰۰٫۰۰,        -۰۵۶٫۲۵,         ۰۰۵۰٫۶۳

    ۸,            ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰

    ۹,            ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰,         ۰۰۰۰٫۰۰

——————————————————

Total number of active degrees of freedom, n = 21

——————————————————–

* PRINTING ANALYSIS RESULTS *

——————————————————

Global force vector F

۰ ۰ ۰ ۰

-۵۶٫۲۵

-۵۰٫۶۲۵

۰

-۲۰

۰ ۰

-۶۷٫۵

۰ ۰

-۲۰

۰ ۰

-۵۶٫۲۵

۵۰٫۶۲۵

۰ ۰ ۰

——————————————————

——————————————————

Displacement solution vector: delta

-۰٫۰۰۰۰۴

-۰٫۰۰۰۱۰

۰٫۰۰۰۴۹

۰٫۰۰۰۰۴

-۰٫۰۰۰۱۸

-۰٫۰۰۳۶۶

-۰٫۰۰۰۰۱

-۰٫۰۰۰۰۸

-۰٫۰۰۰۱۶

۰٫۰۰۰۰۰

-۰٫۰۲۷۶۲

۰٫۰۰۷۳۲

۰٫۰۰۰۰۱

-۰٫۰۰۰۰۸

۰٫۰۰۰۱۶

-۰٫۰۰۰۰۴

-۰٫۰۰۰۱۸

۰٫۰۰۳۶۶

۰٫۰۰۰۰۴

-۰٫۰۰۰۱۰

-۰٫۰۰۰۴۹

——————————————————

——————————————————

Nodal displacements

Node          disp_x               disp_y               rotation

     ۱,            ۰٫۰۰۰۰۰e+000,      ۰٫۰۰۰۰۰e+000,       ۰٫۰۰۰۰۰e+000

     ۲,           -۴٫۱۵۹۰۸e-005,     -۹٫۸۲۱۴۳e-005,        ۴٫۸۹۳۲۶e-004

     ۳,           ۳٫۶۱۴۵۵e-005,      -۱٫۷۸۵۷۱e-004,       -۳٫۶۵۸۱۰e-003

     ۴,           -۱٫۳۸۶۳۶e-005,     -۸٫۳۸۷۲۴e-005,        -۱٫۵۸۳۲۸e-004

     ۵,            ۸٫۹۸۶۲۲e-018,      -۲٫۷۶۲۴۱e-002,          ۷٫۳۱۹۴۷e-003

     ۶,             ۱٫۳۸۶۳۶e-005,      -۸٫۳۸۷۲۴e-005,         ۱٫۵۸۳۲۸e-004

     ۷,           -۳٫۶۱۴۵۵e-005,      -۱٫۷۸۵۷۱e-004,         ۳٫۶۵۸۱۰e-003

     ۸,            ۴٫۱۵۹۰۸e-005,       -۹٫۸۲۱۴۳e-005,         -۴٫۸۹۳۲۶e-004

     ۹,            ۰٫۰۰۰۰۰e+000,       ۰٫۰۰۰۰۰e+000,        ۰٫۰۰۰۰۰e+000

——————————————————

Members actions in local coordinates

element     fx1        fy1          M1           fx2           Fy2           M2

      ۱,            ۱۱۰٫۰,      ۸٫۵,       ۱۳٫۹,        -۱۱۰٫۰,      -۸٫۴۵,        ۲۸٫۵

      ۲,            ۹۰٫۰,      -۵۶٫۲,      -۷۸٫۶,       -۹۰٫۰,         ۵۶٫۲,        -۲۰۲٫۵

      ۳,           -۶۴٫۷,       ۲۰٫۰,        ۵۰٫۱,       ۶۴٫۷,           -۲۰٫۰,        ۹٫۸

      ۴,            ۵۶٫۲,       ۹۰٫۰,        ۲۰۲٫۵,      -۵۶٫۲۴,       -۰٫۰,         ۰٫۰

      ۵,           -۶۴٫۷,       -۰٫۰,       -۹٫۹,          ۶۴٫۷,           ۰٫۰,         ۹٫۹

      ۶,            ۵۶٫۲,       ۰٫۰,          -۰٫۰,        -۵۶٫۲,         ۹۰٫۰,       -۲۰۲٫۵

      ۷,           -۶۴٫۷,      -۲۰٫۰,        -۹٫۹,          ۶۴٫۷,         ۲۰٫۰,        -۵۰٫۱

      ۸,            ۹۰٫۰,       ۵۶٫۲,        ۲۰۲٫۵,       -۹۰٫۰,         -۵۶٫۲,       ۷۸٫۶

      ۹,           ۱۱۰٫۰,       -۸٫۵,        -۲۸٫۵,        -۱۱۰٫۰,        ۸٫۵,        -۱۳٫۹

——————————————————


فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab