ضوابط مربوط به طراحی دیوار حایل در قالب فایل PDF

 • چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
 • بازدید 346 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (10 امتیاز از 2 رای)
  Loading...

Retaining wall 23286 تصویر

ضوابط مربوط به طراحی دیوار حایل در قالب فایل pdf

مطالب  ارائه شده در خصوص ضوابط مربوط به طراحی دیوار حایل در قالب فایل pdf می باشد که دارای ۳۹۷ صفحه است، این ضابطه توسط نظام فنی و اجرای کشور تدوین و به صورت بازنگری اول با کد ۳۰۸ ارائه گردیده است. در ادامه جهت معرفی بهتر، به بیان فهرست مطالب و بخشی از موارد آن می پردازیم، این نشریه در ۱۴ فصل به قرار زیر ارائه گردیده است.

فهرستی از مطالب نشریه شماره ۳۰۸

فصل ۱: معرفی و بیان کلیات

 • مفاهیمی در مورد انواع دیوارها، شالوده ها و نیز ضوابط خاص دیوارهای سیل بند
 • مطالبی در خصوص ضوابط ژئوتکنیکی و سازه ای

فصل ۲: رده بندی دیوار های حایل و انواع آنها

 • مطالب مربوط به برخی از دیوارهای حایل
 • توضیحاتی در خصوص دیوارهای حایل صلب و انعطاف پذیر
 • ارائه مطالبی در خصوص دیوارهای سیل بند و ساحلی
 • مفاهیمی از دیوارهای سیل بند صلب و دیوارهای انعطاف پذیر
 • اصول طراحی و کلیات همراه با مفاهیم مربوط به زهکشی

فصل ۳: نیروهای اثرگذار بر دیوارهای حایل و  دیوار های سیل بند

 • کلیات فصل به همراه بررسی و محاسبه نیروهای وارد بر دیوارهای حایل و سیل بند
 • موارد مربوط به بار مرده، وزن خاک و فشار جانبی خاک
 • معنا و مفهوم ضریب فشار جانبی
 • مفاهیم و کاربرد نظریه های فشار جانبی در طراحی
 • فشار اعمالی آب زیرزمینی و فشار برکنش
 • فشار جانبی به دلیل سربار اعمال شده
 • موارد مربوط به اعمال سربارگسترده یکنواخت
 • بار های نقطه ای، خطی گسترده یکنواخت و بار نواری
 • فشار برخورد امواج و نیروهای ناشی از زلزله و یخ

فصل ۴: مفاهیم مربوط به پایداری دیوار حایل

 • ترکیبات بارگذاری برای دیوارحایل، سیل بند و دیوار ساحلی
 • اصول مربوط به معیار های پایداری
 • عوامل به وجود آورنده واژگونی و محل برآیند بارها
 • مفاهیم مربوط به دیوار با زبانه برشی و خاکریز شیبدار
 • ارائه مطالبی در خصوص فشار برخاست در دیوارهای با زبانه برشی
 • تحلیل پایداری لغزشی همراه با ارائه کلیات
 • مدل مربوط به تحلیل صفحه گسیختگی و توضیحاتی در خصوص صفحه گسیختگی بحرانی
 • ارائه مواردی در مورد ضریب اطمینان لغزش و فرضیات همراه با ساده سازی
 • ارائه معادله عمومی و موارد مربوط به زاویه سطح لغزش
 • تحلیل گوه منفرد و چند گوه ای
 • مفاهیمی در خصوص طراحی و کنترل ظرفیت باربری بستر
 • ارائه کلیات به همراه ظرفیت باربری ناکافی
 • مطالبی در خصوص روندطراحی
 • روند تعیین زاویه بحرانی سطح لغزش برای گوه در لایه زیرین در خاکریز لایه ای
 • تعیین ضرایب فشار برای حل مسئله فشار جانبی خاک

فصل ۵ :مواردی در خصوص ظرفیت باربری پی دیوار به همراه مفاهیم پایه و معرفی

 • نحوه گسیختگی خاک زیر شالوده و ضریب اطمینان
 • روابط عمومی ظرفیت باربری و ضرایب عمق و شیب بار
 • ضرایب مربوط به شیب کف شالوده و زمین
 • مفاهیمی در خصوص فشار موثر سربار به همراه تاثیر آب زیرزمینی
 • ترکیب ضرایب و گسیختگی موضع
 • مواردی در مورد نشست و لغزش عمیق
 • پتانسیل روانگرایی

فصل ۶: ارائه مطالبی در خصوص ملاحظات اجرایی

 • آماده سازی بستر شالوده
 • مصالح بتن و قابلیت اجرا
 • موارد مربوط به درزهای انبساطی، انقباضی و اجرایی افقی
 • مشخصات مربوط به درزها در دیوارهای سیل بند
 • نوارهای آب بند همراه با خاکریز پشته ریزی
 • مواردی در خصوص مصالح و انتخاب آن و مطالب مربوط به خاکریزی و تراکم
 • روش های زهکشی و علل ایجاد سیستم زهکش
 • توضیحاتی در مورد زهکش های طولی
 • ضوابط فیلترها، زهکش ها و ضوابط اجرایی
 • علت عملکرد نامناسب دیوارهای حایل

فصل ۷: مفاهیمی در خصوص دیوار های سیل بند

 • مبانی بارگذاری به همراه ارائه کلیات
 • مفاهیم مربوط به تراز سیلاب طرح و ارتفاع آزاد
 • حالت های بارگذاری به همراه کنترل نشت
 • ملاحظه های کلی و کنترل های مربوط به زیر نشت
 • مطالبی در خصوص پرده آب بند
 • مشخصات مربوط به زهکش پنجه و ترانشه زهکش
 • کلیاتی در خصوص فشار شکن ها (چاه های تخلیه)
 • مفاهیم کفپوش ناتراوا در سمت آب و خاکریز در سمت خشکی
 • مطالبی در مورد تزریق در درزهای لایه سنگی
 • ملاحظات مربوط به پی و شالوده دیوار
 • مفاهیم مربوط به فشار افقی آب و خاک بر زبانه برشی
 • مواردی در خصوص مصالح نامناسب پی و پایداری ساحل
 • مواردی در خصوص حفاظت در مقابل آب شستگی
 • انواع بلوک ها
 • بلوک های تغییر امتداد و بازشو بلوک ها
 • مفاهیم مربوط به سازه های زهکشی بلوک ها
 • اتصال بین دیوار سیل بند و خاکریز سیل بند
 • مطالبی در خصوص نوارهای آب بند همراه با درزهای انقباضی و انبساطی
 • مواردی در خصوص ملاحظات محلی
 • سازه های مجاور و حریم اطراف آن
 • مشخصات مربوط به ملاحظه معماری و محوطه سازی
 • ابزار بندی و کلیاتی در مورد تجهیزات
 • ضوابط آیین نامه ای مربوط به استفاده و نگهداری از سیل
 • مواردی در خصوص نظارت بر دیوارهای سیل بند موجود
 • نحوه ایجاد تغییر مکان افقی و باز شدگی درز ها
 • وجود مواد زاید در درز
 • آب بندها
 • مطالبی در مورد حفره های زیر شالوده
 • تحلیل پایداری و انجام حفاری
 • علل نشت در سمت خشکی
 • مواردی در باره روش های مرمت
 • مراحل اجرای خاکریز در سمت خشکی و آب
 • مرمت آب بندی و آب بندی تکمیلی
 • مفاهیم مربوط به آبشستگی در اثر سرریز آب

فصل ۸ – مفاهیمی در خصوص دیوارهای وزنی بنایی و بتنی

 • ظرفیت باربری در پی
 • مصالح بتن و مصالح بنایی
 • مواردی در خصوص بارهای طراحی
 • تناسب اولیه و ترکیب های بارگذاری همراه با کنترل پایداری و تنشهای مجاز
 • مواردی در خصوص ترکیبات بارگذاری همراه با پایداری داخلی و خارجی
 • تنش مجاز در پی، دیوارهای بتنی و بنایی سنگی
 • محاسباتی از پایداری دیوارهای حایل وزنی
 • مواردی در خصوص فشار جانبی در سمت خاکریز
 • فشار آب در بالا و پایین دست و فشار برخاست
 • وزن مربوط به دیوار و خاک آن

فصل ۹ – مفاهیم مربوط به دیوارهای طره ای بتن مسلح

 • ظرفیت باربری پی مربوطه
 • مصالح بکار رفته و مفاهیم مربوط به پوشش آرماتور همراه با بارهای طراحی
 • ترکیب استفاده شده در بارگذاری و کنترل پایداری
 • طراحی سازه ای به همراه ارائه کلیات
 • بررسی دیوار تیغه، پنجه و پاشنه
 • ملاحظات خاص مربوط به دیوارهای با زبانه برشی
 • مفاهیمی در خصوص طراحی بتن مسلح
 • روش های حالت های حدی و ضرایب بار
 • مقاومت برشی به همراه ضوابط آرماتورگذاری
 • محاسبات مربوط به دیوارهای طره ای بتن مسلح
 • محاسبه زاویه بحرانی صفحه لغزش و ضریب فشار خاک
 • فشار جانبی و نیروی اعمال شده بر سطح
 • نیروی برشی اعمال شده برگوه سازه ای
 • وزن گوه سازه ای و مرکز جرم آن
 • پایداری واژگونی و تحلیل پایداری لغزشی
 • بررسی و کنترل ظرفیت باربری
 • موارد مربوط به آرماتورگذاری در پای دیوار، پنجه و کنترل برش

فصل ۱۰ – دیوارهای حایل مهار شده یا سپر ها

 • معرفی به صورت اجمالی و احداث دیوارهای حائل به صورت سپرکوبی
 • سپر طره ای و کوبیده در خاک ماسه ای یا دانه ای
 • حالات بخصوصی از سپرهای طره ای
 • سپر مهار شده با پای مفصلی در زمین های ماسه ای و رسی
 • مواردی در مورد کاهش لنگر در سپرهای مهار شده
 • روش نمودار فشار محاسباتی برای سپرهای کوبیده شده در خاک ماسه ای
 • سپر مهار شده با پای گیردار در زمین ماسه ای
 • انواع مهار ها و  روش های نصب آنها
 • تعیین مقاومت نهایی صفحات و تیر های مهاری
 • محاسبات صورت گرفته برای عمق نفوذ و اساس مقطع سپرها
 • سپر مهار شده با پای مفصلی در زمین ماسه ای و رسی
 • کاهش لنگر برای سپرهای مهار شده
 • روش نمودار فشار محاسباتی برای سپرهای کوبیده شده در خاک ماسه ای

فصل ۱۱ – بررسی سیستمهای نوین دیوارهای حائل

 • مفاهیم مربوط به سیستمهای جایگزین دیوار حائل
 • خاک مسلح و اجزای اصلی تشکیل دهنده آن
 • تسمه ها و شبکه های مسلح کننده
 • مزایا و معایب به همراه ملاحظه اقتصادی
 • مصالح، زهکشی و ملاحظه های اجرایی
 • ابزاربندی با در نظر گرفتن پایش و تعمیر و نگهداری
 • دیوارصندوقه ای بتنی پیش ساخته به همراره اجزای آن، مزایا، معایب و ملاحظات اجرایی
 • ملاحظه های اجرایی زهکشی

فصل ۱۲ – خاک مسلح به همراه تسمه های فولادی

 • روش های اجرا همراه با کاربری های متعارف
 • مشخصات و اجزای تشکیل دهنده خاک مسلح
 • خاکریز و مسلح کننده آن
 • اجزای نما همراه با دوام و رفتار خاک مسلح
 • عملکردنمونه های مصالح خاک مسلح
 • اصطکاک بین خاک و تسمه مسلح کننده
 • عملکرد سازه ی خاک مسلح
 • روش طراحی همراه با مقاومت خارجی و داخلی
 • رفتار لرزه ای خاک مسلح
 • محاسباتی در خصوص دیوارهای خاک مسلح با تسمه فولادی

فصل ۱۳ – خاک مسلح با مصنوعات پلیمری

 • بیان برخی از مزایا و معایب دیوارهای ژئوسنتتیک همراه با اجرای آنها
 • مواردی در خصوص وصله ژئوسنتتیکها
 • ارائه مطالبی از آیین نامه FHWA درخصوص خاک مسلح
 • بررسی طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت
 • مراحل مربوط به طراحی
 • گام یک : تعیین نیازهای طرح
 • گام دو : تعیین مشخصه های طراحی
 • گام سه : تعیین عمق مدفون، ارتفاع کلی دیوار و طول مسلح کننده ها
 • گام چهار : بدست آوردن بارهای اسمی

فصل ۱۴ – مفاهیم مربوط به طراحی لرزه ای دیوارهای حائل

 • توضیحاتی در خصوص شکست لرزه ای انواع حائل ها و پاسخ دینامیکی آنها
 • فشارهای لرزه ای اعمال شده بر حائل ها
 • نیروهای لرزه ای اعمالی بر حائل های انعطاف پذیر با خاکریز دانه ای و چسبنده و ثابت
 • تاثیر آب بر فشار خاک
 • روابط آیین نامه ای برای فشار لرزه ای
 • دیوارهای خاک مسلح، پایداری خارجی و داخلی
 • دیوارهای حائل و خاکهای روانگرا
 • فشارناشی از روانگرایی در طراحی
 • بررسی و تحلیل دیوار حائل برای خاک روانگرا
 • نمودار موبوط به طراحی فشار فعال و فشار مقاوم خاک

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab